• Trivsel & Ordningsregler

Trivsel & Ordningsregler är till för husets och de boendes bästa.

En bostadsrättsförening innebär ett gemensamt ansvar för både och exteriören och interiören av fastigheten. I Brf Runö Park månar vi om en god sammanhållning och att vi vill varandra väl genom att visa hänsyn till de regler som vi har beslutat. Här kan du även läsa om regler för andrahandsuthyrning.

 • Trivsel & Ordningsregler

Trivsel & Ordningsregler är till för husets och de boendes bästa.

En bostadsrättsförening innebär ett gemensamt ansvar för både och exteriören och interiören av fastigheten. I Brf Runö Park månar vi om en god sammanhållning och att vi vill varandra väl genom att visa hänsyn till de regler som vi har beslutat. Här kan du även läsa om regler för andrahandsuthyrning.

1.       STYRELSENS OCH ENSKILD MEDLEMS ANSVAR1.1. Allmänt om reglers betydelseVi vill i första hand se nedstående regler som just ”trivselregler”, positiva riktlinjer för samvaro, trivsel och värdesäkring av vår förening. Rent formellt så är dock dessa regler tvingande och avsedda att förtydliga det som redan står skrivet i föreningens stadgar. Om man väljer att negligera dessa regler så kan man äventyra sitt medlemskap i föreningen.1.2.    Ansvar och ordningStyrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset.Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom hotellgäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.Vad händer om ordningsreglerna inte följs?Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen att följa reglerna.
Först därefter och om medlemmen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.Har Du frågor?Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen.2.    ALLMÄNT OM DITT BOENDE2.1.    Vård av din lägenhetSom medlem i Brf Runö Park förväntas du ha läst och känna till föreningens stadgar och i övrigt följa styrelsens anvisningar rörande boendet.Du ska vara aktsam om och vårda din lägenhet och föreningens egendom i övrigt. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte håller din lägenhet i gott skick eller om du vid avflytt lämnar lägenheten med skador.Du är skyldig att omedelbart åtgärda skador och missfunktioner som drabbar din egen lägenhet, t.ex. igensatta avlopp, läckande kranar, trasiga fönster etc. Du bör också till föreningen anmäla skada på av föreningen ägd egendom, ex ytterbelysning, entrédörr, läckor, skadedjur etc. Om akut skada inträffar i huset så ska fastighetsjour tillkallas.Rummen är avsedd att användas som övernattningsbostad. Den får inte upplåtas/användas som kontor eller annan verksamhet om inte styrelsen gett sitt medgivande till detta. Utomstående personer får inte bo i din lägenhet, se vidare under avsnittet andrahandsuthyrning nedan.2.2.    Regler vid uthyrning av din lägenhet i andrahandDu får inte hyra ut din lägenhet i andrahand om du inte först har fått skriftligt tillstånd till detta av styrelsen. Uthyrning medges då reglerna nedan har uppfyllts:Ansökan om styrelsens samtyckeOm en bostadsrättshavare önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs styrelsens samtycke.En ansökan om styrelsens samtycke till en andrahandsuthyrning ska vara skriftlig. Ansökan måste inkomma minst 1 månad innan aktuell uthyrning, för att ge styrelsen utrymme att fatta beslut Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning ska användas, (finns på hemsidan). Styrelsen har som praxis att kontrollera andrahandshyresgäster mot LEXbase. Utlandsstudenter skall uppvisa studentintyg.Av ansökan ska följande framgå:

 • Andrahandshyresgästens namn, personnummer, och kontaktuppgifter.
 • Bostadsrättshavarens kontaktuppgifter under tiden för andrahandsuthyrningen (Postadress, e-postadress, och telefonnummer).
 • Tidsperioden för uthyrningen (föreningen godkänner 6 månader i taget).
 • Bifoga också kvitto på inbetald avgift fn 2000 kr till föreningens bankgiro 5537-7691 Avgiften gäller för en hyresansökning och avser administrativa utgifter.
 • Maila ansökan till brfrunopark@hotmail.com
 • Till ansökningshandlingen ska en kopia av andrahandshyresavtalet bifogas. Styrelsen prövar frågan om samtycke vid nästkommande styrelsemöte.Tidsbegränsning och andra villkor
  Ett samtycke från styrelsen begränsas alltid till att avse en viss tid, normalt 6 månader. Förnyat samtycke ges därefter. Styrelsen förbehåller sig rätten att förena sitt samtycke med villkoren:

 • Bostadsrättshavaren ska hålla styrelsen fortlöpande underrättad om sin egen postadress, telefonnummer och e-postadress.
 • Såväl bostadsrättshavaren som andrahandshyresgästen ska ha en för lägenheten gällande hemförsäkring med bostadsrättstillägg under uthyrningsperioden.
 • Andrahandshyresgästen ska presentera sig för styrelsen vid det styrelsemöte som följer närmast efter inflyttningen i lägenheten, bl. a. för att informeras om gällande ordningsregler i föreningen.

 • Rättslig reglering avseende andrahandsuthyrning av bostadsrätts lägenheter
  Bostadsrättshavare har rätt att hyra ut sin lägenhet enligt reglerna om andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen (1 991:614) 7 kap. 8 § och 10-11 §.Enligt regeln i 7 kap. 10 § bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen vägrar att ge sitt samtycke får bostadsrättshavaren enligt 7 kap. 11 § bostadsrätts-lagen ändå upplåta sin lägenhet i andra hand om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.Tillståndet ska begränsas till viss tid och får förenas med villkor.Om bostadsrättshavaren hyr ut sin lägenhet i andra hand utan att inhämta samtycke eller tillstånd får föreningen enligt 7 kap. 18-21 §, med vissa begränsningar, säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning. Det innebär att bostadsrättshavarens nyttjanderätt till lägenheten förverkas.Styrelsens prövning i frågan om samtycke vilar på hyresnämndens praxis i tillståndsärenden. Styrelsens beslut om ansökans form och innehåll samt övriga förutsättningar för andrahandsuthyrning framgår ovan under rubrikerna ”ansökan om styrelsens samtycke” och ”tidsbegränsning och andra villkor”.Avgiften gäller för en hyresansökning och avser administrativa utgifter.Fog för att neka samtyckeÄven om bostadsrättshavaren anfört ett beaktansvärt skäl för andrahandsuthyrningen kan det finnas anledning för styrelsen att neka samtycke. T.ex. kan föreningen säga nej om den föreslagna hyresgästen är en person som är känd för att vara störande eller förekommer i belastningsregistret.Andrahandshyresgästen ska således vara en skötsam person för att kunna godtas som faktisk utövare av nyttjanderätten.2.3.    GemensamhetsutrymmenTillsammans ansvarar vi för de gemensamma utrymmena. Hit hör entrén, receptionsområdet, och korridorer men även utemiljön. Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Föreningens värde och enskild lägenhets värde är ju indirekt beroende av hur närområdet/gemensamhetsutrymmena vårdas. Skräpa inte ner i och runt fastigheten. Röker du utomhus så ska du naturligtvis ta hand om dina fimpar, all extra renhållning/städning kostar föreningen pengar och i förlängningen så kan detta leda fram till att avgiften måste höjas. Rökning inomhus är förbjuden.Cyklar och barnvagnar får absolut inte förvaras i anslutning till/utanför lägenheten. Då korridorerna är utrymningsvägar så måste dessa hållas fria (se vidare under brandskydd). Som medlem så förväntas du närvara på de städdagar som föreningen annordnar under året. Orsakar du spill av något slag i trappor/hiss/korridor etc. så ska du göra rent efter dig. Det är förbjudet att skaka mattor, duka, sänkläder odyl. från fönster.2.4.    Hänsyn och störningar1. Vi har en fin närmiljö med en stor trädgård som vi naturligtvis kan använda för gemenskap och festligheter. Tänk dock på att hög ljudnivå, t.ex. musik eller sång kan verka störande och därför normalt inte bör förekomma i lägenheten eller i trädgården längre än till kl 21.00 söndag-torsdag och 23.00 fredag & lördag. Det är ju såklart tillåtet att ha fest hemma. Visa hänsyn, meddela dina grannar att du ämnar ha fest, sätt gärna upp en lapp i entrén som upplyser om detta.2. Underhållsarbeten som kräver användande av borrhammare el dyl. bör ej förekomma på andra tider än följande; vardagar 08.00-20.00, lördagar & söndagar 09.00-16.00. Detta pga att ljud av detta slag fortplantas i bjälklaget och upplevs som mkt störande.3. Rökning är inte tillåten någonstans i byggnaden. Detta pga att byggnaden är utrustad med ett automatiskt brand/utrymningslarm som är vidarekopplat till SOS, (se vidare under brandskydd). Av hygieniska och hälsoskäl är rökning heller inte tillåten på utsidan i anslutning till entrén, boende i anslutning till entrén får in rök/röklukt i sina lägenheter4. Duschning/spolning i avlopp nattetid bör i möjligaste mån undvikas då även dessa ljud kan verka störande för dina grannar5. Innehav av farliga djur och reptiler kan medgivas av styrelsen men kräver dessutom tillstånd från kompetent myndighet.2.5.    NycklarFöreningen tillämpar taggsystem och förlorade taggar beställs via Österåkers Lås och larm och bekostas av fastighetsägaren.2.6.    Information från styrelsen/medlemmarI entrén finns anslagstavlor uppsatta. Den tillhör styrelsen och är avsedd för information om föreningen/styrelsen. Den  är avsedd för övriga meddelanden som hör till föreningen.3.    ÖVRIGA UTRYMMEN3.1.    TvättstugaReglerna för användande av föreningens tvättstuga är enkla och ska syfta till att det fungerar smidigt att använda den. Tvättstugan får brukas mellan kl. 07.00 och kl. 22.00 efter bokning av tvättid i bokningssystemet på bokningstavlan i entréen.Användaren ska efter avslutad tvätt rengöra golv och övriga ytor samt tömma filter i torktumlaren före avlämnandet så att det blir rent och fint till glädje för din granne som kommer efter.Det är endast medlemmar i föreningen som äger rätt att använda tvättstugan.3.2.    Cyklar och mopederCyklar och mopeder förvaras på därför avsedd plats. Det är absolut förbjudet att förvara cyklar i korridorerna då detta försvårar både utrymning samt de fall då räddningstjänsten måste gå in.3.3.    ParkeringsplatserDe parkeringsplatser som föreningen förfogar över hyrs endast ut till medlemmar i föreningen. Parkeringsplatsen hör inte ihop med någons lägenhet utan vid försäljning/utträde ur föreningen tillfaller parkeringsplatsen nästföljande medlem i den kö som administreras av styrelsen. Meddela styrelsen om du vill ta plats i kön för en p-plats. De som i dagsläget ej innehar en egen p-plats är hänvisade till den allmänna betalparkeringen vid infarten.3.4.    Parabolantenn eller annan utomhusantennDet är inte tillåtet att utan styrelsens medgivande sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasaden.3.5     BlomlådorDet är inte tillåtet att fästa blomlådor på fasaden utanför fönstren, detta för att minimera risken för skador om lådan skulle falla ned3.6.    Det gemensamma köketDet i entrén belägna gemensamma köket får endast användas av medlemmar och boende i föreningen. När du använder köket så är det väldigt viktigt att du håller rent och snyggt efter dig, både i köket och i kylarna som finns i anslutning till köket. Sopor & matrester får du själv ansvara för att de slängs. Föreningen håller ej med diskmedel eller annat utan du får själv tillhandahålla det som behövs. Köket får endast användas under dag/kväll, matlagning nattetid är ej tillåten.4.    SKYDD MOT BRAND4.1.    Information om brandskydd & brandlarm i byggnadenBrf Runö Park är säkerhetsmässigt klassat som hotell. Klassningen är en pålaga eftersom bostadsrättsföreningen har en rumsförmedling och därför delvis fungerar som hotell. Denna pålaga gör att kravet på brandskydd är betydligt mycket större än vad som är normalt i en bostadsrättsförening.Föreningen är utrustat med ett automatiskt brand & utrymningslarm, larmet är dessutom vidarekopplat till SOS 112. Det medför att om larmet går så kommer brandkåren att komma inom 10 min. Alla rum samt gemensamhetsutrymmen är utrustade med detektorer som larmar vid brand.På skåpet i entrén går det att se vilken sektion/detektor som har larmat. Vid så kallade ”onödiga larm” dvs. larm där anledningen är slarv (t.ex. rökning, dammalstrande verksamhet, hantverkare) går det därför att se vilken detektor, vilket rum som larmat.Brandkåren tar idag ut en avgift för onödiga larm, dvs. larm där orsaken inte är brand (rökning, dammbildande verksamhet, tekniskt fel), den avgiften är fn. ca 9600 sek +moms. Den lägenhetsinnehavare som utlöser larmet kan komma att bli ansvarig för den kostnad som detta åsamkar föreningen.BrandcellsgränserDörrarna som leder in till korridorerna är självstängande. De är självstängande av den anledningen att om brand uppstår ska de stå emot en spridning av rök/rökgaser för att därigenom skydda övriga delar av byggnaden. Det medger att övriga delar bl.a. att kan utrymmas på ett säkert sätt.Om dessa dörrar ställs upp med kilar eller möbler så sätts det tänkta brandskyddet ur spel. Tänk därför på att INTE ställa upp dessa dörrar utan låt de vara stängda eftersom de ju ingår i byggnadens brandskydd.Övrigt brandskyddAlla korridorer (utom vid rum 1-6) har brandposter (skåp med slang). Dessa samt de brandsläckare som finns utplacerade ingår också i brandskyddet. Skulle du upptäcka något fel på dessa, kan ju vara en sprint som saknas, anmäl detta till styrelsen.Tillsyn från brandmyndighetenEftersom föreningen har hotellklassning så kommer vi att utsättas för inspektion (tillsyn) av brandkåren.Obs! Har du en hyresgäst i din lägenhet så är du ansvarig för att denna information delges hyresgästen.4.2.    Grillning utomhusGrillning är endast tillåten utomhus i föreningens trädgård. Använd gärna för ändamålet iordninggjord grill och på ett behörigt avstånd från fasaden då rök och os från grillen kan skapa obehag för dina grannar.Ska engångsgrill användas så tillse att platsen för placerandet av grillen är bra vald så att brand ej uppstår. Ställ ej grillen på underlag av trä. Ställ grillen på gallret till den stora grillen. Släng inte engångsgrillen i soporna efteråt, den ska sorteras som metallavfall. Se även till att släcka glöden ordentligt.5.    AVFALLS- OCH SOPHANTERING5.1.    Generella reglerHushållssoporBostadsrättsinnehavare slänger hushållssopor i kärl som finns placerade på baksidan av byggnaden i anslutning till kökets varumottagning. Soppåsar ska vara väl tillslutna för att förhindra nedsmutsning och dålig lukt. Soppåsar får ej ställas i korridorerna i väntan på att slängas i sopkärl. Sopsortera så långt det är möjligt. Stora kartonger, möbelemballage etc. ska ej kastas i behållare för hushållssopor.Glas, papp, plast & tidningsreturerKommunen har på ett flertal platser inrättat inlämningsstationer för dessa sopor.Övrigt avfall, elavfall, kemiska produkterFör dessa sopor hänvisas till Brännarbackens återvinningsstation, för öppettider, se kommunens hemsida: www.osteraker.seTänk på dem som har sophämtningen som jobb, sortera dina sopor så långt det är möjligt så att inte föreningen får klagomål.6.    OM DU ÄMNAR FLYTTAFråga styrelsen om vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också måste godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

  [/av_textblock]

  © Copyright 2018 - BRF RUNÖ PARK